Phật A Di Ðà

Lời nguyện bao la

Nhất tâm trì niệm

Liền về cõi Ta.

 

Cõi Phật Di Ðà

Ðã ở trong ta

Tâm ta là Phật

Di Ðà đâu xa.

 

Di Ðà tâm ta

Thì đâu có xa

Cõi Phật Di Ðà

Thật gần với ta.

 

Tìm đâu xuân xa

Xuân này Di Ðà

Niềm vui tràn đầy

Bởi Phật đâu xa.

Joomla templates by a4joomla