Hôm qua bước tới cổng chùa

Lá vàng ngập lối gió lùa đầy sân

Tay cầm chổi quét bâng khuâng

Từ nơi chiếc lá một lần biết ơn

Duyên sinh tâm rõ thật chân

Nếu không có lá có sân có chùa

Gió kia không thổi không lùa

Thì đâu có lá sân chùa chiều nay

Cho tôi đứng quét mà hay

Thân tôi đâu phải một tay một mình

Cành kia cây nọ cũng mình

Ngã ta vênh váo sự tình ích chi

Có tu muôn kiếp chẳng bì

Một lần buông bỏ chẳng vì tôi, anh

Công đức của lá của cành

Tôi xin dâng trọn không dành không tham.

Joomla templates by a4joomla